icon title

Hỗ trợ khách hàng

Cô Chủ Nhỏ bakery

Vietcombank , chi nhánh tphcm

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0071 0045 80480

 

ACB bank, chi nhánh Lê Văn Sỹ

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 186011609

 

Maritime bank, chi nhánh Tân Bình

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0430 1010 852538

CÔ CHỦ NHỎ BAKERY